Všeobecné obchodní podmínky

 

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě:

www.bavlneny-svet.cz

www.bavlnenysvet.cz

Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (dodavatele), kterým je provozovatel internetového obchodu a kupujícího (odběratele).

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.
Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními
podmínkami občanským zákoníkem (č.40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele
(č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy
neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem (č. 513/1991 Sb.) vše ve
znění novel.

Odběratel se zavazuje seznámit se s těmito obchodními podmínkami před tím, než
si objedná zboží. Po objednání zboží se má za to, že odběratel obchodní podmínky
vzal na vědomí a souhlasí s nimi.

 

1. Dodací lhůty

Dodavatel se zavazuje odeslat odběrateli objednané zboží v co nejkratším
termínu. V případě plnění objednávky ze skladových zásob dodavatele obvykle do 
pracovních dnů, zakázky šité na Vaše přání obvykle do 14 dnů.

V případě, že dodavatel není schopen plnit objednávku
odběratele, je povinen o této skutečnosti informovat odběratele a zároveň
odběrateli sdělit předpokládaný termín plnění objednávky.

 

2. Doprava

Náklady na zaslání (tj. dopravné a balné) hradí odběratel v částce maximálně
uvedené přímo u každé objednávky (v košíku) za celou objednávku, při větším
množství individuální dohoda. pro přepravu využíváme přepravní službu Česká pošta doporučeně ,  nebo balík do ruky či přeprava GLS. Nedoplatky za poštovné nevybírám přeplatky za poštovné nevracím.Poštovné u objednávek 
PRO ČESKO - PLATBA PŘEDEM NA ÚČET JE 90- 98Kč

ZASLÁNÍ ZBOŽÍ NA DOBÍRKU CENA 130 – 138Kč. 

PRO SLOVENSKO cca 12 eur .

U větších balíků -objemných balíků ( některeho zboží ) je v popisu psáno že bude účtováno třeba 2x poštovné PROSÍM ČTĚTE POPIS VÝROBKU POZORNĚ ! 

NEVYZVEDNUTÍ DOBÍRKY

Každá objednávka je závazná (Občanský zákoník § 544-545, zákon č. 40/1964 Sb) dle našich obchodních podmínek. Zákazníci, kteří si objednají zboží a nezaplatí objednávku, případně si následně nevyzvednou expedovanou zásilku na dobírku, budou zveřejněni v registru dlužníků a bude požadováno uhrazení vzniklých nákladů na odeslání zboží a manipulační poplatek (tzv. smluvní pokuta) ve výši 300 - 500,- Kč dle výše objednávky. Odesláním objednávky souhlasíte s našimi obchodními podmínkami a smluvní pokutou v této výši. Upozorňujeme, že veškeré nesplacené pohledávky (neuhrazené smluvní pokuty), budou podstoupeny předány společnosti www.uhrazeno.cz k vymáhání pohledávek včetně všech nákladů s tím spojených. Objednávku můžete stornovat  v den  objednání .
 

3. Platební podmínky

Obvyklé platební podmínky při dodávkách standardního sortimentu dodavatele jsou:
- Dobírkou
- Platba předem - převodním příkazem.
Věci šité na zakázku -VYŽADUJEMEPLATBU PŘEDEM – NEODESÍLÁME NA DOBÍRKU .

PRO SLOVENSKO - NA DOBÍRKU NEZASÍLÁME !

4. Dárkové poukazy

Dárkový poukaz má platnost 6 měsíců od data vystavení.

Dárkový poukaz není nutné čerpat jednorázově.

Převyšuje-li cena vybraných služeb či zboží částku dárkového poukazu, lze ji doplatit v hotovosti.

Hodnotu dárkového poukazu nelze směnit za hotovost.

Po uplynutí doby platnosti nevyčerpanou částku ani její část nelze zpětně proplatit.

Dárkový poukaz není vystavován jako cenina, ale jako potvrzení o zaplacení zálohy. Proto případné poškození nebo ztráta nejsou důvodem ke zrušení jeho platnosti a lze vystavit duplikát poukazu. Podmínkou je však předložení dokladu o zakoupení dárkového poukazu. (Faktura)

5. Záruční podmínky

Odběratel je povinen si před prvním použitím výrobku řádně a neodkladně
prostudovat záruční podmínky a těmito se řádně řídit.
Poskytujeme na dodané zboží záruku v zákonné délce 24 měsíců. Po tuto dobu
odpovídá za všechny vady výrobku, které má zboží při převzetí kupujícím nebo
které se objeví v průběhu záruční doby. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí.
Záruka se nevztahuje na závady vzniklé:
- neodbornou manipulací se zbožím
- škod vzniklých v důsledku nesprávného používání zboží, vnějšími událostmi,
nešetrným zacházením, neodbornými zásahy do zboží, nedodržením technických
podmínek ....
- záruka se též nevztahuje na běžné opotřebení zboží způsobené jeho používáním
- došloli k neoprávněné změně v záručním listu
 

6. Reklamační řád

Kupující je povinen zboží dodané prodávajícím prohlédnout bez zbytečného odkladu
a o zjištěných vadách do 3 dnů informovat prodávajícího.
Oznámení o zjištěných vadách musí kupující učinit u prodávajícího písemně
(e-mailem) ve lhůtě do 3 dnů od převzetí zboží. V písemném oznámení musí
kupující uvést zjištěné vady, tj. musí uvést o jaké vady se jedná a jak se
projevují. Písemné oznámení o zjištěných vadách uplatňuje kupující v místě sídla
dodavatele - prodávajícího.

K reklamaci je nutné ve všech případech předložit kopii faktury a doklad o
zaplacení a dodání zboží, jehož vady jsou reklamovány. (Vrácené zboží musí být v původním stavu, nerozstříhané nebo případně v neporušeném originálním obalu)

Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu produktů,
funkčních vlastností a škod z neodborného používání produktů, stejně jako škod
způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se
nevztahuje ani poskytnutá záruka.

Prodávající se zavazuje informovat zákazníka nejpozději do 7 dnů od obdržení
reklamace, o postupu a vyřízení.

7. Reklamační řád pro přepravní službu:

- Příjemce zásilky je povinen při převzetí si zásilku prohlédnout a při zřejmých
a na povrchu obalu zásilky znatelných poškození, popř. zjevné a uvnitř
poznatelné částečné ztráty zásilky tato poškození a ztráty reklamovat u
zasílatele. O rozsahu poškození nebo částečné ztrátě obsahu zásilky musí být
ihned sepsán zápis o škodě. Pracovník přepravní služby je povinen takový zápis
sepsat.
- Příjemce je povinen umožnit přepravní službě, aby se před sepsáním zápisu o
škodě osobně a fyzicky přesvědčil o rozsahu škody.
- Příjemce po sepsání reklamačního protokolu s přepravní službou, kontaktuje bez
odkladu písemně prodávajícího. V písemném oznámení musí kupující uvést zjištěné
vady, tj. musí uvést o jaké vady se jedná a jak se projevují. Písemné oznámení o
zjištěných vadách uplatňuje kupující v místě sídla dodavatele - prodávajícího.
- K reklamaci je nutné ve všech případech předložit: reklamační protokol,
kompletní seznam částí výrobku, kopii faktury.
- Po obdržení výše uvedených náležitostí, prodávající zahájí reklamační řízení u
přepravní služby, která je povinna reklamaci vyřídit nejpozději do 30 dnů od
jejího uplatnění. Prodávající dále informuje kupujícího nejpozději do tří dnů od
obdržení vyjádření o reklamaci od zasílatele.
- Nenechte se dopravcem přesvědčovat, že zásilka není dobře zajištěná. Zboží je
vždy kvalitně zabaleno.

 

8. Záruka vrácení peněz

Jestliže zjistíte bezprostředně po obdržení zboží, že vám z jakéhokoliv důvodu
nevyhovuje, máte možnost ho bez uvedení důvodu vrátit a budou vám neprodleně
zpět zaslány peníze, bankovním převodem nebo složenkou. To se ovšem nevztahuje
na látky metráže!
Podmínkou vrácení peněz je:
Zboží musí být naprosto neporušené, v originálním neporušeném obalu, dobře
zabalené, schopné dalšího prodeje
Zákazník musí odeslat zásilku do 14 dnů od obdržení zboží
Ve vrácené zásilce musí být vložena kopie dokladu o zaplacení.

Vrácené zboží musí být v původním stavu, nerozstříhané nebo případně v neporušeném originálním obalu)
Jsou vráceny pouze peníze za zboží, nikoli poštovné a balné.
Zboží zaslané zpět dobírkou nebude přijato.
Zboží zašlete na adresu dodavatele uvedenou na faktuře - kupní smlouvě.

Důležité upozornění
Tato služba se vztahuje pouze na území České republiky. Informujte nás prosím i
v případech, že obdržíte poškozenou zásilku. Bohužel nemůžeme za bezchybné
doručení přepravní službou ručit, ale i těmito reklamacemi se zabýváme.

Prosíme o důkladné zkontrolování balíku u převzetí zásilky. Pokud balík vykazuje znaky poškození, požadujte sepsání Protokolu o poškození balíku. V případě poškození zboží dopravou bez evidentního znaku poškození balíku, tzv. skryté vady,špatně dodané zboží atd.. je nutné oznámit reklamaci nejpozději do 1 pracovního dne od dodání zásilky. Opožděné reklamace nebudou uznány.
 

9.Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

V případě vzniku sporu mezi spotřebitelem (kupujícím) ve smyslu § 419 občanského zákoníku, a prodávajícím, je spotřebitel oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení sporu k České obchodní inspekci za účelem uzavření dohody s prodávajícím, prostřednictvím kontaktních údajů dostupných na internetových stránkách www.coi.cz. Podání návrhu i následná účast při mimosoudním řešení sporu je pro spotřebitele zdarma, přičemž veškeré případné náklady vzniklé v souvislosti s mimosoudním řešením sporu nese každá strana samostatně. Pro spotřebitele je volba mimosoudního řešení sporu dobrovolná.

Mimosoudní řešení sporu se řídí § 20d a násl. zák. č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele. Návrh na zahájení mimosoudního řízení musí obsahovat náležitosti dle § 20n zák. o ochraně spotřebitele. Návrh na mimosoudní řešení sporu lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel poprvé u prodávajícího uplatnil nárok, který je předmětem sporu.

Doručením takového návrhu (s předepsaným obsahem) je mimosoudní řešení spotřebitelského sporu zahájeno. ČOI následně o tomto faktu vyrozumí obě strany.

Od momentu vyrozumění je prodávající povinen ve lhůtě 15 pracovních dnů poskytnout ČOI vyjádření ke skutečnostem uvedeným v návrhu. Na základě podkladů pak ČOI posoudí celý spor a připraví nezávislý a nezávazný posudek, který oběma stranám předloží. Na jeho základě by mělo dojít k dohodě. ČOI tak nebude ve sporu rozhodovat – cílem celého procesu je právě uzavření společné dohody stran sporu.

Spotřebitelé, kteří mají bydliště v jiném členském státě EU, v Norsku nebo na Islandu, jsou oprávněni podat návrh k mimosoudnímu řešení svého sporu s prodávajícím prostřednictvím Evropského spotřebitelského centra v zemi jejich bydliště; seznam příslušných spotřebitelských center je dostupný na stránkách Evropské Komise pod http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/ecc-net/index_en.htm.

Možnost podání návrhu na mimosoudní řešení sporu s prodávajícím se vztahuje výhradně na spory vyplývající z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a spotřebitelem. https://www.coi.cz/informace-o-adr/